Showing posts with the label Japan NewsShow all
डिएनए परीक्षणबाट आरती नै भएको पुष्टि
Japan Approves First Abortion Pill
जापानको प्रधानमन्त्री किसिदा बिश्व प्रभावशाली को सूचीमा
receive 1 million yen (1 million rupees) per child
Otosidama:- the given money